Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PRODUKTUTVECKLING MMK110
Product Development

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen, vilken utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 10–20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Slutbetyget baseras helt på detta resultat. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik i produktutveckling. Vidare skall kursen också ge insikter i konstruktionsmetodik, i form av övergripande procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, inleds kursen med en genomgång av produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande koncept- eller, alternativt uttryckt, principkonstruktionsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, också med tyngdpunkten lagd på konceptfasen. Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt genomföres. Detta projekt, produktutvecklingsprojektet, utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen.

Litteratur
Ulrich, K. & Eppinger, S., Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 3rd ed., 2004