Kursplan för

Transmissioner, dimensionering
Transmissions, Dimensioning

MME070, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-fo, M5-pu
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger detaljerad insikt i hur kuggväxlar, variatorer, linor och kammekanismer dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Variatorer. Rak- och snedkuggväxlar. Excenterväxlar. Differentialer. Stållinor. Kammekanismer. Kontakt mellan torra ytor.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MME035/MMEF05 Transmissioner och MME022/MMEF01 Tribologi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se
Kursansvarig: Univ.lektor Anette Andersson, Anette.Andersson@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/Kurser/Dimensionering/TraDim.html