Kursplan för

Human nutrition
Human Nutrition

KNLN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLIV1
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en ökad förståelse och en vetenskapligt baserad helhetssyn på human nutrition och metabolism med fokus på hur livsmedlens egenskaper och komponenter i olika råvaror påverkar kroppens funktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Individuella inlämningsuppgifter, muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgift, skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KNL026 Fysiologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KNL031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elin Östman, Elin.Ostman@appliednutrition.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se