Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HUMAN NUTRITION – FUNCTIONAL FOODSKNL031
Human Nutrition – Functional Foods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Elin Östman, Elin.Ostman@appliednutrition.lth.se, Industriell näringslära. Förutsatta förkunskaper: KNL026 Fysiologi. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Att ge en ökad förståelse och en helhetssyn av human nutrition och metabolism med fokus på hur livsmedlens egenskaper och komponenter i olika råvaror påverkar kroppens funktioner. Syftet är också att tillgodogöra sig principer för utveckling av ”functional foods”, dvs livsmedel med ytterligare hälsofrämjande egenskaper i förhållande till vanliga livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Gibney, MJ; Vorster, H, & Kok, F.K. (Eds): Introduction to Human Nutrition. Blackwell Science 2002. ISBN: 0-632-05624-X (eller senare upplaga)