Kursplan för

Resurseffektiv processdesign
Resource Efficient Process Design

KETN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-pt, K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

När kemi- och biotekniska processer utvecklas krävs en ingående förståelse av hur olika processteg såsom reaktorer och separationssystem interagerar med varandra. Detta är speciellt viktigt för processer som inte har endast en produkt från en homogen råvara, såsom är fallet för t.ex. bioraffinaderier. Syftet med kursen är att fördjupa studentens kompetens och förståelse i hur olika processteg designas och hur de kan kopplas för att optimera energi och massutnyttjande i produktionsprocessen. Särskild vikt kommer att läggas på att fördjupa kunskapen i flowsheeting, som är ett viktigt verktyg för att optimera energi- och materialutnyttjande, samt design av separationssekvenser, reaktornätverk och värmeväxlarnätverk. Detta görs för att studenten skall bli en kompetent yrkesutövare med förmåga till överblick över processer och förmåga till förståelse av olika processers inbördes samband.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar områdena processdesign och syntes, flowsheeting, design av separationskedjor, värmeväxlarnätverk och reaktornätverk med avseende på energi och massutnyttjande. Dessutom ingår design av värmeväxlare, pumpar, separationskolonner samt uppskattningar av driftkostnader för processer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt samt med en muntlig tentamen

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen baserad på utförda projektuppgifter.
Kod: 0214. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkända projektuppgifter Delmomentet omfattar: Projektuppgifter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KETN05 Industriella separationsprocesser
Begränsat antal platser: 33
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Wallberg, ola.wallberg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketn15