Kursplan för

Separationsprocesser
Separation Processes, Basic Course

KETF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2, K2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Val av separationsmetod och design av separationsprocesser är av avgörande roll för såväl produktkvalitet, energiförbrukning, ekonomi och miljöbelastning i många industrier.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika separationsmetoder samt tillämpa dessa för val och design av några industriella separationsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

för en given blandning av ämnen kunna bedöma vilka separationsmetoder som är rimliga utifrån tillgängliga fysikalisk-kemiska data för dessa ämnen

kunna förklara hur olika parametrar påverkar kapacitet, separationsgrad och energieffektivitet för en given separationsprocess

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna kombinera material- och energibalanser med jämviktsdata för design av några olika separationsprocesser omfattande: utrustningens storlek, kapacitet, separationsgrad och energieffektivitet.

kunna redovisa lösningen av ett separationsproblem skriftligt och muntligt

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika metoder för separation av olika ämnen i gaser, vätskor eller fasta material.

Följande frågeställningar tas upp i kursen:


Laborationsuppgifter och projektuppgifter används för att introducera separations metoder och för att ge kursdeltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper på processer i kemisk och bioteknisk industri.

Det läggs en tonvikt på ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till problemlösning, vilket är centralt för den praktiserande ingenjören.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, projektuppgifter, seminarier samt laborationer.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Lab/projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkända laborationer och projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Laborationer och projektuppgifter
Kod: 0209. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination Delmomentet omfattar: Hela kursen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT030, KAT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mattias Alveteg, Mattias.Alveteg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://liveatlund.lu.se