Kursplan för

Juridik för tekniker
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

GEMA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, M4, MD4, N3, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska bli förtrogen med juridisk metod och förvärva grundläggande kunskap om rättsregler som är särskilt relevanta för arbetsuppgifter som en civilingenjör möter i yrkeslivet på företag eller myndigheter. Studenten ska också kunna värdera affärs- och samhällsmässiga konsekvenser av olika rättsliga lösningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Särskilt behandlas civilrätt (affärsjuridik), offentlig rätt (förvaltningsrätt) samt viss process- och straffrätt. Studenten tränas genom verklighetsnära övningsuppgifter i att lösa enklare juridiska problem genom att finna och tillämpa gällande rättsregler. Särskild vikt läggs vid att studenten ska kunna förstå och tillämpa författningstexter (lagtext och andra föreskrifter).

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 70
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX011, VFR140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Ledendal, Jonas.Ledendal@har.lu.se
Hemsida: http://www.har.lu.se/kurser/gema60
Övrig information: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen ges som föreläsningar. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande.