Kursplan för

Entreprenörskap och affärsutveckling
Entrepreneurship and Business Development

GEMA40, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, N4, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att belysa ett nystartat företags utveckling, entreprenörens roll i processen samt omgivningens betydelse i ett helhetsperspektiv. Dessutom syftar kursen till att utgöra inspiration för start av egna företag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursen ger en bas om vanliga problem och hinder för uppstart och utveckling av ett nystartat företag samt arbetet med att utveckla egna affärsplaner. Denna bas innehåller kunskap om och förståelse för etableringsprocessen för ett nystartat företag, entreprenörskapets innebörd och betydelse, förutsättningar för entreprenörskap samt den entreprenöriella processen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenterna ska kunna upprätta och utveckla en affärsplan utifrån egna formulerade affärsidéer

Kursinnehåll

Entreprenörskapets innebörd och betydelse

Förutsättningar för entreprenörskap

Den entreprenöriella processen

Kursen behandlar olika typer företag, t.ex. tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag. Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Studenterna arbetar i grupp med utgångspunkt i egna formulerade affärsidéer. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Upprättande och presentation av affärsplan. Seminariedeltagande med gruppvis inlämning med koppling till affärsplanen.Obligatorisk närvaro för vissa föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNX170, INNN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se
Kursansvarig: Hans Landström, FEK, hans.landstrom@fek.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen går på kvällstid kl 16–19. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande.