Kursplan för

Geometri
Geometry

FMA135, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: C4, D4-bg, E4, F1, Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att introducera geometriska begrepp av betydelse för moderna ingenjörsmässiga tillämpningar, t.ex. datorstödd design (CAD), datorstödd tillverkning (CAM), datorgrafik och datorseende, och att ge exempel på deras användning. Ett delmål är därvid att studera hur geometriska objekt kan beskrivas numeriskt på ett smidigt sätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Första delen av kursen: Datorlaboration samt hemtentamen. Andra delen av kursen: Inlämningsuppgifter. Muntlig tentamen för de studenter som vill ha överbetyg.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Geometri, Laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Hemtentamen
Kod: 0213. Benämning: Geometri, Geometrisk design.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Hemtentamen.
Kod: 0313. Benämning: Geometri, Projektiv geometri.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter är ett nödvändigt och tillräckligt krav för betyget 3. För högre betyg krävs muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Linjär algebra och derivator i envariabelanalys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Victor Ufnarovski, ufn@maths.lth.se
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/geometri/