Kursplan för

Numeriska metoder för datorgrafik
Numerical Methods in CAGD

FMN100, 6 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: C5, D5-bg, E5-bg, F5, F5-bg, Pi4-bg
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Dagens datorgrafikprogram baseras på numeriska metoder för att snabbt konstruera kurvor och ytor. Kursens syfte är att i detalj visa de grundläggande algoritmerna och deras grundprinciper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Polynom- och Splineinterpolation. Bézierkurvor. De Casteljaus algoritm. Blossoms. De Boors algoritm och de Boor punkter. Kontrollpolygoner. NURBS. Olika sätt att parametrisera kurvor. Ytor och algoritmer för det tvådimensionella fallet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01/05 Endimensionell analys och FMN011/FMN050 Numerisk analys, EDA221 Datorgrafik eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA135

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Carmen Arevalo, carmen@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN100