Kursplan för

Fysik - Mekanik och vågor
Physics - Mechanics and Waves

FAFA01, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, t.ex. MatLab, som analys- och beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mekaniska grundbegrepp såsom: hastighet, acceleration, kraft, energi, effekt, rörelsemängd, tröghetsmoment, rörelsemängdsmoment och vridmoment. Newtons lagar. Bevarandelagar. Statik: moment- och kraftsystem, friläggning och jämvikt i två och tre dimensioner, masscentrum, friktion. Harmoniska svängningar: fria, dämpade och drivna. Vågfenomen i allmänhet med tillämpningar inom akustik och optik. Vågutbredning i olika material, reflektion vid gränsytor, polarisation, interferens och diffraktion. Optiska komponenter. Gitter och gitterspektroskopi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Fysik - Mekanik och vågor.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik - Mekanik och vågor
Kod: 0208. Benämning: Laborationskurs mekanik och vågor.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationerna: Fallrörelse, Svängningar, Geometrisk Optik, Ljusets diffraktion.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys. Viss erfarenhet av MATLAB.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF024, FAF260, FAFA05, FAFF30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Engström, lars.engstrom@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/fafa01_fysik_mekanik_och_vaagor/