Kursplan för

Tillämpad vågrörelselära
Applied Optics and Waves

FAF260, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i tillämpad vågrörelselära och optik. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursen behandlar följande områden: Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck och ljudintensitetsnivå. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tillämpad vågrörelselära (teori).
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov som avgör det graderade slutbetyget på kursen. Delmomentet omfattar: Kursen behandlar följande områden: Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck och ljudintensitetsnivå. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.
Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt, aktivt deltagande vid laborationer samt godkända laborationsrapporter och redovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer: Svängningar, Geometrisk optik och Ljusets böjning och interferens

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFA01, FAFA05, FAFA50, FAFF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Rippe, lars.rippe@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/faf260