Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STRATEGI OCH STYRSYSTEMTTM010
Strategy and Management Control System

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Univ.lektor Niklas Hallberg, niklas.hallberg@fek.lu.se, Företagsekonomiska inst. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt genonförande av förelagda arbetsuppgifter under kursens gång. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen. För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Hemsida: http://www.fek.lu.se/.

Syfte
De studerande skall förvärva en arbetsmetodik som gör att de kan karaktäriseras som "åtgärdsorienterade analytiker". Kursen skall ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områden strategi och styrsystem, särskilt ekonomistyrning, samt ge förståelse för sambanden mellan företagets strategier, styrsystem och organisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda teoretiska begrepp, modeller och verktyg och relaktera dessa till probelm i såväl parktikfall som i konmkreta företag och därefter anvädnas för analys och förslag till lösningar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha tillägnat sig färdigheter att genom skriftlig och muntlig föredragning kunna argumentera för sina ståndpunkter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

äga förmåga att tillämpa grundläggande teoretiska begrepp och modeller inom strategisk ledning och ekonomisk analys i syfte att åstadkomma avancerad problemidentifikation och problemlösning

Innehåll
Efter en introduktion som betonar ett integrerat perspektiv på strategi, organisation och styrsystem omfattar kursen följande områden.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, arbete med rapporter, gästföreläsningar samt företagsbesök. Kursens uppläggning och examinationsform kräver regelbunden närvaro och löpande arbete med olika uppgifter.

Litteratur
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. 2009. Economics of Strategy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 5th edition.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Praktikfall.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UV. Prestationsbedömning: Godkända praktikuppgifter.

Kod: 0209. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UV. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.