Kursplan för

Analog elektronik
Analogue Circuits

ESSF01, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E2
Valfri för: N3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen är startpunkten för den som vill inrikta sig på konstruktion och utveckling av analoga kretsar såsom förstärkare, oscillatorer, mixrar, A/D-omvandlare m.m. Den ger grunder för meningsfulla studier i Advanced Analog Design, Analog ICkonstruktion och Radioelektronik. Dessutom kommer kunskaper från kursen vara användbara i projektkurserna Analoga projekt och IC-Projekt.

Kunskaper inom linjära system och komponentfysik tillämpas. Kursen presenterar också intressanta tillämpningar för teorier inom reglertekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Huvudmålet i kursen är att förmedla kunskaper och modeller som behövs vid syntes av negativt återkopplade förstärkare. Realisering av nullorn med ett eller flera transistorsteg. Asymptotic gain model för beskrivning av negativt återkopplade förstärkare. Transistorns småsignalmodell samt överföringskaraktäristiken för stora signaler. Aktiva och passiva komponenters frekvensberoende, bandbreddsuppskattning, stabilitetskriterier och frekvenskompensering. Beräkning och implementering av nödvändig arbetspunkt för de ingående transistorerna.

Kursens innehåll ger grunden för projektet som finns beskrivet i ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom tre moment: Tentamen, inlämningsuppgifter och i grupper om två på laborationer. För godkänt på kursen fordras: Godkänd tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Två ordinarie omtentamina finns, men laborationerna ges endast en gång per år.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Analog elektronik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, TH (U,3,4,5)
Kod: 0214. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Samtliga laborationer ska vara godkända.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010 eller ETIA01 Elektronik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bitr. Universitetslektor Markus Törmänen, markus.tormanen@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/essf01
Övrig information: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket.