Kursplan för

Optimal och adaptiv signalbehandling
Optimum and Adaptive Signal Processing

EITN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, C4-ssr, D4-ssr, E4-bg, E4-ssr, F5, F5-r, F5-ss, MWIR2, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistisk signalbehandling och behandlar teorin kring optimala metoder och hur dessa kan tillämpas. Kursen ger lösningsmetodiker för problem inom signalbehandling där system behöver ställa in sig själv och kunna följa förändringar i sin omgivning. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är:

Grundläggande om adaptiva filter

 

LMS-filter familjen

 

RLS-filter familjen

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget är baserat på tentamen i slutet av kursen. Slutbetyget kan påverkas ett halvt steg uppåt om fullständigt löst frivillig inlämningsuppgift lämnas in (mitten av läsperioden). Möjligheten att göra inlämningsuppgiften finns bara vid detta tillfälle och resultatet gäller även under omtentamen under första året från ordinarie tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Adaptiv signalbehandling.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETT042, ETTN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ettn05
Övrig information: Övningarnas indelning: övningar 14 tim, MATLAB-övningar 14 tim. Antal laborationer: 2 à 4 tim.