Kursplan för

Strukturdynamiska beräkningar
Structural Dynamic Computing

VSMN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bem, M4, Pi4, Pi4-bs, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen har dubbla syften. På en övergripande nivå är syftet att ge kunskaper om beräkningsstrategier för tunga tekniska beräkningar. Detta uppnås till stor del genom att arbeta med problemställningar inom strukturdynamikområdet. Således är det andra syftet att ge gedigna kunskaper om metoder inom modern strukturdynamik och tillämpning av dessa inom konstruktion av olika slag inom byggnads- och fordonsindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningarna beskriver de teoretiska begreppen i anslutning till tillämpningen, med konceptuella konstruktionsuppgifter som visar hur de realistiska frågeställningarna nyanserar de matematiska och numeriska beskrivningarna. Konstruktionsuppgifter hämtas i ett första hand inom området tillämpad mekanik med finita elementmetoden som bas för arbetet.

Utöver detta presenteras moment som berör generella programsystem för finita elementberäkningar, till exempel Abaqus, Nastran eller LS-Dyna. Sådana programsystem kan användas inom en bred uppsättning fysikaliska/ingenjörsproblem. Konstruktionsuppgift 2 utformas så att det är naturligt att använda något av dessa programsystem. Vidare diskuteras beräkningsstrategier för tunga tekniska beräkningar.  De datorsystem som Lunarc förfogar över kommer också att kunna utnyttjas för genomförandet av kursen. Se vidare www.lunarc.lu.se.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Bedömningen sker med utgångspunkt från inlämnade övningsuppgifter, två beräkningsrapporter, teoriskrivning och en slutlig muntlig diskussion.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM045, VSM051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Per-Erik Austrell, per_erik.austrell@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se