Kursplan för

Konstruktion för X
Design for X

MMKN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-pu, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med denna kurs är att introducera konceptet "Konstruktion för X " eller alternativt uttryck ”Design for X” för produktutvecklingsprocessens konstruktionsverksamhet. "Design for X" är idag ett väletablerat begrepp inom industriell produktutveckling och konstruktion, som beskriver hur en specifik konstruktionsaspekt påverkar det konkreta uppbyggnadssättet och/eller utformningen av en produkt eller del därav. "Design for X" ger alltså inte bara stöd för hur uppbyggnadssätt och utformning ska utföras för att på bästa sätt utifrån ett aktuellt "X" i en given konstruktionssituation uppnå bästa möjliga resultat, utan också som ett mera generellt stöd för hur man i hela utvecklingsprocessen bör beakta det specifika "X:et." I kursen kommer i första hand följande "X" att ingå: DFMA ("Design for Manufacturing and Assembly") – Design för tillverkning och montering – Robust konstruktion ("Design for Robustness") - Design för hållbar utveckling ("Design for sustainable development") och Design för kostnader m("Design for Costs").. Dessa utgör de generellt sett mest frekventa aspekterna i nästan alla typer av utvecklingsprojekt. Utöver dessa kommer eventuellt ytterligare "X" att ingå, men kommer då att behandlas i form av självstudier inom ramen för det gemensamma projektet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av konceptet DFX, varefter DFMA ("Design for Manufacturing and Assembly") – Design för tillverkning och montering, Robust konstruktion - ("Design for robustness"), Design för hållbar utveckling - ("Design for sustainable development") och Design för kostnader - ("Design for costs") kommer att föreläsas. För var och ett av de ovan nämnda "X:en", så kommer en obligatorisk, individuell, inlämningsuppgift att lösas för belysa det teoretiska innehållet. Utöver dessa uppgifter så ska ett projekt genomföras i form av ett grupparbete - 3 till 5 studenter per grupp. Det gäller för gruppen att redovisa en gemensam rapport, som presenteras vid en för alla grupper gemensam redovisning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver projektarbetet ingår också 5 individuella inlämningsuppgifter, vilka är avsedda att kontrollera kunskaperna om de obligatoriska "X:en". Dessa inlämningsuppgifter bedöms enligt UG-skalan. Vidare ingår en.skriftlig tentamen, för vilken också 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Slutbetyg erhålles efter det att alla inlämningsuppgifter, projekt och tentamen godkänts genom en sammanvägning av den från projektet respektive skriftlig tentamen uppnådda poängen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Projektet utgår ifrån en given konstruktion/produkt, som inledningsvis ska analyseras utifrån de obligatoriska "X:en": Design för tillverkning och montering, Robust konstruktion, Design för hållbar utveckling och Design för kostnader. Utöver dessa "X" kan ytterligare "X" vara aktuella. Gruppen ska då utifrån en analys av konstruktionsförutsättningarna identifiera detta eller dessa "X" och som minimum självständigt studera ett av dessa "X", som förutses vara känt i litteraturen. Det gäller för gruppen att redovisa en komplett rapport innefattande alla behandlade "X." Projektet avrapporteras vid en för alla grupper gemensam redovisning.
Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: I kursen ingår en individuell skriftlig tentamen för vilken 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Delmomentet omfattar: Tentamen omfattar all föreläst teori, men också mindre uppgifter av tillämpningskaraktär

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMKF01 Utvecklingsmetodik el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMKN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se