Kursplan för

Forskningsmetodik i industridesign
Research Methods in Industrial Design

IDEN35, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID2
Valfri för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Målet med kursen är att förbereda studenten för att planera, utföra och rapportera forskningsstudier som syftar till att underbygga beslut i designprojekt. Kursen ger också en introduktion till vetenskapsteori och metoder som används inom vetenskaplig forskning. Vidare presenteras olika perspektiv på vetenskaplig forskning inom designområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera:
- kunskap om möjliga metodval vid genomförandet av en forskningsstudie genom att skriva en rapport som innehåller a) en forskningsplan b) kritiska reflektioner gällande studiens utgångspunkter, bakgrund, avgränsningar och möjliga angreppssätt.
- förståelse för central termologi genom att kunna använda begrepp som validitet, reliabilitet, forskningsfråga etc i den skriftliga rapporten.
- medvetenhet om relationen mellan eget utfört arbete och annan designforskning.
- medvetenhet om utgångspunkter förenade med olika metoder.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera förmåga att:
- formulera en forskningsfråga som är baserad på en identifierad lucka i etablerad kunskap (teori)
- identifiera olika tillvägagångsätt för att besvara en forskningsfråga eller testa en hypotes.
- med vägledning samla in och tolka data i en liten pilotstudie.
- kommunicera en studies utgångspunkter, bakgrund, metodval, förväntade resultat, begränsningar och implikationer, muntligt så väl som skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- i seminarieform, kollegial granskning och rapporter demonstrera förmåga att fatta välgrundade beslut samt kritiskt reflektera över styrkor, svagheter och konsekvenser gällande metodval såväl som etiska överväganden.

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till olika perspektiv på forskning inom industridesign och forskningsmetoder som kan stödja olika designaktiviteter såsom identifiera krav eller utvärdera lösningar.
Kursen ger en överblick över hur ett forskningsprojekt kan planeras och struktureras. Särskild tonvikt läggs vid användandet av olika forskningsmetoder inom designprojekt inklusive avgränsning av forskningsfråga, planering, datainsamling och analys samt slutligen vetenskaplig rapportering.
Kursen behandlar också grundläggande principer och begrepp för vetenskapsteori.
Under kursen presenteras olika teorier, metoder och begrepp. Dessa utvecklas sedan i praktiska övningar och uppgifter. Under kursens gång kommer studenten att arbeta med att planera en liten forskningsstudie. Olika aspekter på forskningsplanen tas som utgångspunkt för diskussion och kritisk reflektion.
Efter att kursen är slutförd ska studenten ha förmåga att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska en mindre forskningsstudie.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Studentens prestation bedöms utifrån genomförda övningar och en längre rapport som presenteras i ett seminarium i slutet av kursen. För godkänd kurs skall studenten ha fullföljt alla övningar och genom dessa visat att läromålen är uppfyllda. I de fall övning sker i grupp ska var students bidrag tydligt redovisas och bekräftas av hela gruppen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Warell, Anders.Warell@design.lth.se
Lärare: Elin Olander, Elin.Olander@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Föreläsningar, seminarier, övningar och självstudier.