Kursplan för

Designmetodik
Design Methodology

IDEA75, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en orientering om designprocessens struktur samt introducera grunderna i utvalda metoder som används av yrkesverksamma industridesigner för att driva ett designprojekt framåt dvs. olika metoder som används i designprocessens olika steg från problem till designlösning. Detta för att ge insikter om industridesignerns sätt att kommunicera i sin arbetsprocess. Utöver föreläsningar om designprocessens struktur och relevanta metoder för att praktiskt genomföra ett designprojekt, bygger kursen på att studenten under handledning genomför övningar i syfte att praktiskt tillgodogöra sig kunskap om metoderna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa förståelse för användandet av de metoder som tas upp i kursen i förhållande till genomförandet av ett designprojekt.
- Visa förståelse för designprocessens struktur och komplexitet genom praktisk erfarenhet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- inom given tidsram visa förmåga att tillämpa (individuellt/ i grupp) sina nya kunskaper genom att med hjälp av vägledning driva ett designprojekt från problem till koncept idé.
- visat förmågan att med hjälp av vägledning beskriva det utförda designprojektet i en skriftlig dokumentation där både den egna designprocessen och det slutliga designkonceptet presenteras.
- visa förmåga att i seminarieform muntligt presentera det utförda designprojektet inför övriga kursdeltagare där projektets resultat, det slutliga designkonceptet presenteras med stöd av en visuell/grafisk presentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- visa förmåga att reflektera över användandet av metoder i designprocessen samt kritiskt analysera det egna arbetet.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning, som syftar till att ge en överblick av metoder som används för att analysera och strukturera arbetet i en designprocess. Det teoretiska och metodologiska synsättet tillämpas i flera praktiska övningar under kursens gång. För att ge studenterna redskap att själva kunna påbörja en designprocess kommer de genom föreläsning och övning introduceras i olika sätt att planera, strukturera och genomföra ett designuppdrag samt metoder för problemlösning. Tidigare förvärvade färdigheter, så som skissteknik, datorstödd bildframställning, presentationsteknik och modellframtagning kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap, målgruppsdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på projektdokumentation och muntlig presentation (individuellt/grupp). Vid behov kan en skriven självutvärdering på projektet bli aktuell.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Elin Olander, Elin.Olander@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Utöver föreläsningar i teori bygger kursen på att studenten under handledning genomför övningar i syfte att tillgodogöra sig kunskap om metoderna. Övningarna avslutas med muntlig redovisning, analys och kritik, - individuellt eller i grupp. Slutprojektet redovisas både muntligt och skriftligt.