Kursplan för

Designerns verktyg
Designer Tools

IDEA35, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa på en handfast förståelse för relationen form/teknik/material.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• presentera ett designkoncept av en mindre produkt med hjälp av skisser på fri hand samt med hjälp av 2D tekniker
• bygga en sammansatt skissmodell avseende motsvarande designkoncept
• datorgenerera en artefakt för numeriskt styrd tillverkning och/eller 3D utskrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• vara lyhörd för adekvat precisionsnivå och uppmärksamhet på detaljer.

Kursinnehåll

Kursen startar med en översiktlig genomgång av modern industridesignhistoria.

Skiss- och 2D tekniker introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras med inriktning på produktgrafik.

Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.

Undervisning och praktisk tillämpning ges i CAD-verktyget för att visa på möjligheterna till prototypgenerering i form av 3D-utskrift eller med hjälp av övriga numeriskt styrda maskiner.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE180, idea01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.industridesign.lth.se