Kursplan för

Juridik för tekniker
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

GEMA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, M4, MD4, N3, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella juridiska regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenterna ska genom föreläsningar och övningar med exempel inhämta grunderna i civilrätt, förvaltningsrätt och viss processrätt. Övningsuppgifterna är så konstruerade att studenten får öva det juridiska systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen. Vikt läggs särskilt vid att studenten ska kunna läsa och förstå tillämpliga författningstexter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 70
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX011, VFR140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Ledendal, Jonas.Ledendal@har.lu.se
Hemsida: http://www.har.lu.se/kurser/gema60
Övrig information: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen ges som föreläsningar. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande.