Kursplan för

Teknikhistoria
History of Technology

GEMA50, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E2, F2, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens teknikutveckling. Kursen kopplar också den tekniska utvecklingen till människans villkor och samhällets utveckling i vid bemärkelse och integrerar därigenom många vetenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Historiska exempel från olika områden av teknik-, natur- och samhällsvetenskap flätas samman för att ge en allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen. Kursen är därför i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75 % av föreläsningarna och seminarierna, vardera med godkänd personlig reflektion. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNX160

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se
Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/gema50
Övrig information: Föreläsningar och seminarier under i huvudsak onsdagskvällar hela hösten.