Kursplan för kalenderåret 2006
TEKNIKHISTORIATNX160
History of Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: B4, BI3, C5, D5, E5, F2, ID1, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V4, W4. Kursansvarig: Univ.lek. Skotte Mårtensson, Skotte.Martensson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro samt godkända reflektioner vid minst 75 % av föreläsningarna. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete. Övrigt: Föreläsningar och seminarier under i huvudsak onsdagskvällar hela hösten. Hemsida: http://www.teknikhistoria.lth.se/Ejkurs.asp.

Mål
Syftet med kursen är att genom historiska exempel väcka tankar kring möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens utveckling av naturvetenskap och teknik.

Innehåll
Teknikhistoria handlar förvisso om teknik - men inte bara det. Den berör också hur teknik växer fram i ett oupplösligt samspel mellan människor, kultur och samhälle. Gränsdragningen mot vetenskapshistoria, vetenskapsteori och ekonomisk historia kan därför vara svår.

I kursen sätts teknikhistoriska exemplen samman i temaform med målet att ge en viss allmänorientering och samtidigt illustrera den historiska utvecklingen.

Kursen är i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

Litteratur
Hansson S: Den skapande människan – Om människan och tekniken under 5000 år. Studentlitteratur Lund 2002. ISBN: 91-44-02148-8.
Nielsen K, Nielsen H, Jensen H S: Skruen uden ende – Den vestlige teknologis historie 2. udgave. Teknisk Forlag A/S Köpenhamn 1996. ISBN: 87-571-1849-3.
Kursstenciler.