Kursplan för

Internationell miljövård, tematisk kurs
Environmental Issues, Thematic Course

FMI070, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-es, M4, Pi4, W4-es, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap om viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom ett självständigt utfört projektarbete ha visat att han/hon

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges ett ämnesmässigt tema, som kan variera från år till år. Till största delen består den av ett självständigt projektarbete som utförs enskilt eller i grupper om två studenter. Projektarbetet kan ha formen av en vetenskaplig artikel eller rapport.

Den gemensamma undervisningen består av seminarier och föreläsningar. På seminarierna ska studenterna utvärdera och diskutera varandras projekt, samt ge konstruktiv kritik. Föreläsningarna fokuserar på den vetenskapliga (skriv)processen och hur vetenskap kommuniceras, samt riktar särskilt fokus på kursens tema(n). Handledning av projektarbetet sker individuellt för varje student.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Preliminära versioner av projektarbetet skall redovisas och diskuteras vid flera seminarier. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs, både vad avser egna presentationer och kommentarer till andra kursdeltagare. För godkännande av projektet krävs att kursledningen har haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Det skriftliga projektarbetet skall muntligen försvaras i ett avslutande seminarium. Dessutom skall varje student opponera på ett annat projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom programmet. Goda kunskaper i engelska.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Lorenzo di Lucia, lorenzo.di_lucia@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se