Kursplan för

Miljösystemanalys och hållbar utveckling
Environmental Systems Studies and Sustainable Development

FMIF10, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer så att de kan hantera hållbarhetsfrågor i sin framtida yrkesutövning.Många kommer att verka i stora företag eller organisationen på en internationella marknad och med hög kompetens följer ett personligt ansvar för t.ex. resurs- och miljöfrågor. Därför behövs inte bara kunskap om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även kännedom om samhällets ramar för miljöarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beskrivning av samhällets energi- och råvaruförsörjning, samt lokal och global miljöpåverkan vid produktion, användning/konsumtion och kvittblivning/avfallshantering.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, konflikter om markanvändning).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Styrmedel inom miljöområdet. Konsekvenser för företag och organisationer.

Metoder inom miljöområdet som utnyttjas inom näringsliv och förvaltning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Projekt och en inlämningsuppgifter utförs enskilt eller i mindre grupper. Projektet utgörs av en analys av en aktuell frågeställning, relaterad till innehållet i kursen och som redovisas i form av en kortfattad vetenskaplig rapport som diskuteras/försvaras muntligt. En uppgift är av beräkningskaraktär, och skall innefatta såväl beräkningar som en självständig kritisk kommentar till beräkningarnas resultat. Obligatoriskt deltagande i seminarier.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift av beräkningskaraktär, enskilt eller i grupp. Projekt i grupp.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF01, FMIF15, FMIF20, GEMF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Kursansvarig: Alexandra Nikoleris, alexandra.nikoleris@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se
Övrig information: Skriftlig tentamen i december. Lp 3 upptas huvudsakligen av projekt, inlämningsuppgifter och seminarier.