Kursplan för

Projekt - mekanik
Project - Engineering Mechanics

FMEN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet mekanik med angränsande ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Arbetet kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete. Ett krav är att uppgiften är väl avgränsad och motsvarar 200 arbetstimmar.
Exempel på ämnesområden är analytisk mekanik, vågutbredning, avancerad kontinuumsmekanik och fordonsdynamik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FME071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se