Kursplan för

Olinjära dynamiska system, projektdel
Non-linear Dynamical Systems, Project

FMA145, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA140.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA140.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA140.

Kursinnehåll

Se FMA140.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Mario Natiello, mario@maths.lth.se
Lärare: Jörg Schmeling, joerg@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html
Övrig information: Detta är en komplettering av kursen FMA140 Olinjära dynamiska system med ett projekt.