Kursplan för

Optik och optisk design
Optics and Optical Design

FAFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Valfri för: E4, E4-ssr, E4-f, F4, F4-f, F4-aft, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för de grundläggande principerna inom optik och att ge en introdution till optisk design, med hjälp av ett ray tracing program.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Kursinnehåll

Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och Polarisation.

Ett projekt med ray tracing.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing projektet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se
Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/Optics&opticaldesign.htm