Kursplan för

Markekologi
Soil Ecology

EXTN20, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens övergripande mål är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för marken, de grundläggande markkemiska och markmikrobiella processerna samt för de ekologiska interaktionerna i marken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha erhållit

Kursinnehåll

Grupparbete (soil topic): 3 heldagar
grupparbete (evolution): 2 heldagar

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt, i form av tentamen vid kursens slut och muntligt under kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkända laborationsrapporter, inlämningsuppgifter och projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyg avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Skriftlig hemtentamen: 3 heldagar/student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO642, BIO645, TEK085, BIOR24

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johannes Rousk, Johannes.Rousk@mbioekol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se
Övrig information: Undervisningen utgörs av föreläsningar (42 timmar), laborationer (8 heldagar), fältövningar (15 timmar), seminarier (22,5 timmar) och projektarbete (6,5 dagar). Deltagande är obligatorisk.