Kursplan för

Terrester ekologi
Terrestrial Ecology

EXTA01, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att förmedla kunskaper och förståelse av ekologin ur ett evolutionärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Håkan Wallander, Hakan.Wallander@mbioekol.lu.se
Kursansvarig: Professor Håkan Wallander, Hakan.Wallander@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se/ekologi
Övrig information: I laborationerna ingår 16 timmar fältövningar.