Kursplan för

Högfrekvensförstärkare
RF Amplifier Design

ETIN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-hn, F4, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande och bred kunskap i analys och konstruktion av högfrekvensförstärkare primärt baserade på diskreta komponenter samt att ge ingenjörsmässiga färdigheter i sådan mätteknik som är nödvändig för verifiering av resultatet.
Högfrekvensförstärkare utgör en mycket viktig komponent i tillämpningar som använder sig av trådlös kommunikation, t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler och datornätverk, kortdistansradio för kommunikation mellan enheter anslutna till datorer.
Eftersom detta är ett teknikområde som expanderar kraftigt råder stor efterfrågan på denna kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av högfrekvensförstärkare. Metoder för konstruktion av förstärkare behandlas för frekvensområdet MHz till GHz. Transmissionsledningar är ett annat naturligt inslag då våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som elektronikens dimensioner. Mätteknik med avancerade högfrekvensinstrument såsom spektrum- och nätverksanalysator är viktiga praktiska inslag.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig redovisning av två inlämningsuppgifter (max två teknologer per grupp), fyra genomförda laborationer samt en avslutande individuell tentamen (5 tim). Godkända inlämningsuppgifter och laborationer är ett krav för att få tentera.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Radioelektronik.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0212. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0312. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI032

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson, Goran.Jonsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin50