Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RADIOELEKTRONIKETI032
Radio Electronics

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: E4, E4hn, F4, F4hn, MSOC1, MWIR2, N4hn. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson, Goran.Jonsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: ETI031 Radio. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig redovisning av tre inlämningsuppgifter (max två teknologer per grupp), fem genomförda laborationer samt en avslutande individuell tentamen (5 tim). Godkända inlämningsuppgifter och laborationer är ett krav för att få tentera. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti032.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande och bred kunskap i analys och konstruktion av högfrekvenskretsar primärt baserade på diskreta komponenter samt att ge ingenjörsmässiga färdigheter i sådan mätteknik som är nödvändig för verifiering av resultatet.
Radiodelen utgör en mycket viktig komponent i tillämpningar som använder sig av trådlös kommunikation, t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler och datornätverk, kortdistansradio för kommunikation mellan enheter anslutna till datorer.
Eftersom detta är ett teknikområde som expanderar kraftigt råder stor efterfrågan stor på denna kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av högfrekvenselektronik. Speciellt de radiobyggblock som behandlas i kursen Radio får här sitt innehåll i form av elektronik. Metoder för konstruktion av förstärkare, blandare, oscillatorer, filter m.fl. behandlas för frekvensområdet MHz till GHz. Transmissionsledningar är ett annat naturligt inslag då våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som elektronikens dimensioner. Mätteknik med avancerade högfrekvensinstrument såsom spektrum- och nätverksanalysator är viktiga praktiska inslag.

Litteratur
Sundström L, Jönsson G, Börjeson, H: Radio Electronics.
Sundström L, Durkalec L, Jönsson, G: Radio Electronics, Exercises and Laboratory Experiments.