Kursplan för

Kanalmodellering för trådlös kommunikation
Channel Modelling for Wireless Communication

ETIN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4, C4-ks, D4, E4, E4-ks, MSOC2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper och metoder för att modellera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (muntlig eller skriftlig, 5 timmar) + godkända inlämningsuppgifter. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i mindre grupp, vid tre tillfällen, analysera och utvärdera olika egenskaper hos radiokanalen och skriva en rapport om detta. Det andra och betygssättande momentet är en tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Denna tentamen kan både vara skriftlig och muntlig, inlämnade rapporter på samtliga laborativa moment är ett krav för att få delta i tentamen. Föranmälan krävs för omtentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Kanalmodellering för trådlös kommunikation.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ghassan Dahman, Ghassan.Dahman@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin10