Kursplan för

Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs
Design of Embedded Systems, Advanced Course

EDA385, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: D5, D5-dpd, D5-is, E5, E5-dpd, MSOC2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge praktisk erfarenhet avaktuella metoder och verktyg för konstruktion av inbyggda system, som innehåller både hårdvaru- och programvarukomponenter. Detta är en naturlig uppföljning av den mer teoretisk kursen EDAN15.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd på alla obligatoriska kursmoment. Obligatoriska moment: Inlämning av projekt beskrivning, rapport, presentation av projektet, demonstration.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg skall det föreslagna projektet genomföras, demonstreras och beskrivas i en skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Projekt, demonstration och skriftlig rapport.
Kod: 0213. Benämning: Projektförslag.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg skall ett förslag till projekt presenteras och godkännas. Delmomentet omfattar: Förslag till och presentation av ett projekt som skall genomföras i kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: För utbytesstudenter förutsätts kunskaper i C/C++ eller Java, grundnivå i VHDL eller annat hårdvarubeskrivningsspråk.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Flavius Gruian, flavius.gruian@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda385