Kursplan för

Datorgrafik
Computer Graphics

EDA221, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper om metoder och tekniker inom 3D datorgrafik samt praktisk erfarenhet av grafikprogrammering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Konstruktion av geometriska objekt. Beskrivning och beräkning av objektrörelse. Användarinteraktion. Översättning av geometri från 3D-rymd till bildskärm. Modellering av ljus och ytmaterial. Mappnings- och bufferttekniker.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationer och projekt är ett krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska momenten vara godkända. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0213. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och ett mindre projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA220

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jacob Munkberg, Jacob.Munkberg@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda221