Kursplan för

Klimatsmart arkitektur och urban design
Climate Smart Architecture and Urban Design

ABAN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet till fördjupad kunskap om hur genomtänkt utformning av byggnader och bebyggelse kan minimera städers klimatpåverkan. Den syftar också till att stödja studenternas lärande om hur städers mikroklimat i olika klimattyper påverkas av stadsstruktur, grönska, orientering etc. Vidare är syftet stödja studenternas lärande om hur byggnadsdesign och urban design påverkar energiförbrukning och dagsljusförhållanden i byggnaderna. Vidare är syftet att belysa människors attityder och beteenden i relation till klimat och energifrågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar samspelet mellan den byggda miljön och klimatfrågor på mikro- och makronivå samt dess relation till användning av energi. Den belyser och utvecklar i kreativa uppgifter hur mikroklimatet kan förbättras samt potentialen för användning av förnybar energi som solvärme och solel i urbana områden. Kursen berör också energianvändning och dagsljusförhållanden i byggnader. Studenterna utforskar med arkitektens verktyg hur stadens utformning i stort och smått kan minimera energianvändning och klimatpåverkan.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier och andra schemalagda aktiviteter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ABA002

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Lärare: Marie-Claude Dubois, marie-claude.dubois@ebd.lth.se
Kursansvarig: Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.hdm.lth.se/education/undergraduate_courses/aban15_climate_smart_architecture/
Övrig information: Kursen rekommenderas för mastersprogrammet Sustainable Urban Design.