Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
URBANT KLIMAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING AV BYGGD MILJÖABA002
Urban Climate and Sustainable Development of Built Environment

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABA001 och TNA016. Valfri för: A4. Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se och Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkända heltidsstudier på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, väg- och vattenbyggnad eller lantmäteri. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i stadsbyggnad eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och lärarledda övningar samt godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa insikterna om hur bebyggelseutformning påverkar närmiljöns mikroklimat och möjligheterna till hållbar utveckling. Målet är att utveckla förmågan att med ändamålsenlig arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra uppdrag som inom givna ramar bidrar till hållbar utveckling av samhället både i Sverige och internationellt. Kursens fokus ligger på att gestalta ett mindre bostadsområde med hänsyn till mikroklimat och hållbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar dels samspelet mellan den byggda miljön och omgivande mikroklimat, dels hållbart byggande ur ett urbant perspektiv.

Kursen ger en inblick i hur den byggda miljön påverkar mikroklimat och termisk komfort i den urbana utemiljön varvid såväl svenska som internationella förhållanden behandlas. I denna del av kursen ingår följande moment:

Kursen behandlar även hållbar utveckling med tonvikt på urbana områden varvid framförallt miljöaspekter och energieffiktivitet beaktas. I denna del av kursen ingår följande moment:

Kursstrukturen utgår från en teoretisk del med föreläsningar som ges parallellt med övningar. Två större övningsuppgifter ingår. Den första syftar till att analysera ett befintligt bostadsområde vad avser mikroklimat och hållbarhet. Den andra uppgiften består av urban design av nybebyggelse varvid såväl mikroklimat som hållbarhetsaspekter beaktas.

Litteratur
BRE: Climate and site development. Part 2: Influence of microclimate. Building Research Establishment 1990. ISBN: 0-85125-429-2
BRE: Climate and site development. Part 3: Improving microclimate through design. Building Research Establishment 1990. ISBN: 0-85125-430-6
Emmanuel, M R: An Urban Approach to Climate-Sensitive Design. Spon Press 2005. ISBN: 0-415-33410-1
Gehl, J: Life Between Buildings – Using Public Space. The Danish Architectural Press 2001.
Givoni, B: Climate Considerations in Building and Urban Design. Van Nostrand Reinhold 1998. ISBN: 0-442-00991-7
Glaumann, M, Westerberg, U: Klimatplanering Vind. Svensk Byggtjänst 1988. ISBN: 91-7332-371-3
Johansson, E: Course compendium in Urban climate & sustainable development of the built environment. Housing Development & Management, Lund University 2006.
Johansson, E: Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates, Studies in Fez and Colombo. Housing Development & Management, Lund University 2006. ISBN: 91-87866-27-7
Rosenlund, H: Climatic design of buildings using passive techniques, Building issues 10:1. Housing Development & Management, Lund University 2000. ISSN: 1100-9446
Svensson, M, Eliasson, I: Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation. Rapport 4779. Naturvårdsverket 1997. ISBN: 91-620-4779-5