Kursplan för

Geoteknologi
Geotechnology

VTGF05, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-05-02

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att presentera grundkunskaper om människans yttre miljö med

avseende på geologiska och geotekniska förhållanden och därmed en

förståelse för att både naturliga processer och mänskliga aktiviteter utgör

riskmoment i samhället. Särskild fokusering görs på förhållanden i

Sverige varvid ämnesområden som grundvattenskydd samt ras

och skred behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grundvatten, ytvatten och topografi.

- kunna relatera förorening av mark och grundvatten till olika föroreningskällor och strukturgeologiska förhållanden.

- kunna förstå grunderna i jordmekanik och särskilt släntstabilitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna tolka en geologisk karta och upprätta en geologisk sektion med lagerföljder - en typlagerföljd - och därmed beskriva en jord/bergmassa i tre dimensioner.

- kunna analysera en typlagerföljd för att bedöma grundvattenskydd och släntstabilitet.

- kunna identifiera de vanligaste geologiska jordmaterialen.

- kunna bedöma transportmönster och beräkna transporttider av föroreningar i mark och grundvatten.

Kursinnehåll

Mineral. Bergarter. Jordartsbildande processer. Jordarter, allmänna egenskaper. Glacialgeologi och Sveriges jordarter. Naturkatastrofer. Geologiska katastrofer. Vulkaner och jordbävningar.

Grundvatten, akviferer, strömning, kvalitet och sårbarhet. Transport av föroreningar i mark och grundvatten. Grundvattenskydd och förebyggande åtgärder.

Grundläggande jordmekaniska begrepp. Jords hållfasthet och bärförmåga. Naturliga slänters stabilitet i friktionsjord och kohesionsjord samt risk för ras och skred. Metoder för att övervaka slänter med låg stabilitet. Jord och stendammar. Jordmekaniska effekter av översvämningar.

Ingenjörsgeologisk exkursion i sydvästra Skåne.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk exkursion.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTGA05, VTG040, VTGA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Conny Svensson, Conny.Svensson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar.