Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GEOTEKNOLOGIVTG040
Geotechnology

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTGA01, VTGA05, VTGA01, VTGA05, VTGA01, VTGA05, VTGA01 och VTGA05. Obligatorisk för: BI3. Kursansvarig: Univ.adj. Conny Svensson, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk exkursion.

Syfte
Syftet är att presentera grundkunskaper om människans yttre miljö med

avseende på geologiska och geotekniska förhållanden och därmed en

förståelse för att både naturliga processer och mänskliga aktiviteter utgör

riskmoment i samhället. Särskild fokusering görs på förhållanden i

Sverige varvid ämnesområden som grundvattenskydd samt ras

och skred behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grundvatten, ytvatten och topografi.

- kunna förstå grunderna i jordmekanik och särskilt släntstabilitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna läsa en geologisk karta och upprätta en geologisk sektion med lagerföljder - en typlagerföljd - och därmed beskriva en jord/bergmassa i tre dimensioner.

- kunna nyttja en typlagerföljd för att bedöma grundvattenskydd och släntstabilitet.

- kunna identifiera de vanligaste geologiska materialen.

Innehåll
Mineral. Bergarter. Jordartsbildande processer. Jordarter, allmänna egenskaper. Glacialgeologi och Sveriges jordarter. Grundvatten, akviferer, strömning, kvalitet och sårbarhet. Grundvattenskydd och förebyggande åtgärder. Naturkatastrofer. Geologiska katastrofer. Vulkaner och jordbävningar.

Grundläggande jordmekaniska begrepp. Friktionsjords hållfasthet. Kohesionsjords hållfasthet. Jords bärförmåga. Metoder för att förbättra jords bärförmåga. Naturliga slänters stabilitet friktionsjord. Naturliga slänters stabilitet kohesionsjord. Stabilitet vid jordschakt. Skredkommissionen. Metoder för att övervaka slänter med låg stabilitet. Åtgärder vid schaktras. Jord och stendammar. Jordmekaniska effekter av översvämningar.

Kurssammanfattning. Ingenjörsgeologisk exkursion i sydvästra Skåne.

Litteratur
Ledskog, L. och Lundgren T. Olje- och kemikalieutsläpp i jord. SGI 1995.
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi AK. LTH 2009.
Svensson, C: Föreläsning i grundvattenskydd. LTH 2010.
Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion i ord och
bild ”Conny Svenssons Ingenjörsgeologiska exkursion” tillgänglig för
teknologerna på Internet.
Sällfors, G. Geoteknik. Chalmers 2001.