Kursplan för

Geologi och geoteknik
Engineering Geology and Soil Mechanics

VGTA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundkunskaper inom geologi och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Geologidelen ska ge studenten kunskap om vår planets uppkomst och geologiska utveckling, samt hur olika berg- och jordarter bildas och klassificeras. Geologidelen behandlar också grundvattens förekomst och användning.

I geoteknikdelen får studenten kunskaper om jordmateriallära (jordars uppbyggnad och sammansättning). Jordmekanik (brottkriterium, deformationsegenskaper, inverkan av porvatten). Geotekniska fält- och laboratorieprovmetoder. Geotekniska beräkningar (spänningar i jord, bärförmåga under platta, sättning, jordtryck, släntstabilitet).

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik eller VSMA10 Materialmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGT601

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Sven Agardh, Sven.Agardh@construction.lth.se
Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggvetenskaper.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare ingår studiebesök.