Kursplan för

Branddynamik - avancerad
Fire Dynamics - Advanced

VBRN05, 9 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Brandteknik.
Obligatorisk för: MFST1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå vilka olika stadier ett brandförlopp i en byggnad går igenom. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas vid analys av ett brandförlopp samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen (enskilt arbete), hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapport (arbete i grupp) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Branddynamik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen baseras på ett antal föreläsningar och övningar.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer och hemarbete.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Delmomentet utgörs av hemuppgifter som löses enskilt av studenten. Studenterna arbetar i grupp i laborationerna. Kamratgranskning används för att studenterna ska reflektera över sin egen laborationsrapport och hjälpa sina kamrater till en bättre slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Termodynamik med strömningslära, grundläggande kurs.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antagen till MFST eller avlagd BSc-examen eller motsvarande
Kursen överlappar följande kurser: VBR033, VBRF05, VBRF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Daniel Nilsson, daniel.nilsson@brand.lth.se