Kursplan för läsåret 2002/2003
OLYCKSHANTERINGVBR220
Emergency Management

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: BI4, RH4. Kursansvarig: Professor Lars Fredholm, lars.fredholm@re.srv.se. Förkunskapskrav: Minst 80 poängs högskolestudier. Prestationsbedömning: Analytisk uppsats med utgångspunkt från undervisning och litteratur efter varje kursmoment. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och analyser av inträffade händelser. Minst 15 studenter krävs för att kursen ska ges. Max 25 studenter antas.

Mål
Kursen vänder sig till personer, som har eller kommer att få ledande befattningar a) i hantering av olycksskeenden och/eller b) i arbete med beredskap för olycksskeenden. Mer konkret är målen:

Innehåll
Kursen är uppbyggd utifrån utgångspunkten, att olyckan som fysiskt fenomen får konsekvenser för de sociotekniska system, som drabbas av den, och att hantering av olycksskeenden övergripande innebär att hantera fyra principiella hanteringsdomäner, nämligen

Kursmoment:

Litteratur
Utdelade kompendier. Naturvetenskaplig litteratur om olyckor. Beteendevetenskaplig litteratur om mänskliga behov och beteenden. Dokumentation från inträffade olycksskeenden. Utredningar om räddningstjänst och samhällelig krishantering.