Kursplan för

CAD-teknik med byggtillämpningar
CAD with Building Applications

VBKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge teknologen kunskap att med AutoCAD 2012 producera ritningar dels i 2d och 3d.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innefattar följande moment:

 

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt övningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBKA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Jönsson, johan.jonsson@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: Merparten av övningsuppgifterna tillämpas på byggnader av olika slag.