Kursplan för

Tillämpad logistiksimulering
Applied Logistics Simulation

MTTN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Valfri för: I4, M4-lp, MD4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen ger en kunskap om analys av komplexa system med simuleringsmodeller, särskilt förpacknings- och logistik system. Syftet med kursen är att ge studenten kunskap i att identifiera simuleringsproblem och att utveckla och bygga simuleringsmodeller samt validera, verifiera och statistiskt analysera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om, diskret händelsestyrd simulering och hur simulering kan användas för att analysera förpacknings- och logistik system. Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter då analys av ett komplext system är i fokus. I kursen används kommersiella mjukvaror såsom AutoMod som analysverktyg i projekt och övningar, återkopplingsseminarier. Föreläsningar, individuella övningar och gästföreläsningar från företag utgör moment i kursens lärandeprocess.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske enskilt eller i grupp. Under kursens gång skall ett simuleringsprojekt redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTT225, MTTN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Daniel Hellström, daniel.hellstrom@plog.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se