Kursplan för läsåret 2007/2008
MODELLERING AV FÖRPACKNINGSSYSTEMMTT225
Modelling of Packaging Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTTN10. Valfri för: I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson, gunilla.jonson@plog.lth.se och Daniel Hellström, Daniel.Hellstrom@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Kan ställas in: Vid mindre än 7 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång skall fallstudien redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten djupare kunskap i att formulera konceptuell modell samt använda denna för att bygga sinuleringsmodell för att analysera ett förpackningssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Modellering av förpackningssystem ger grundläggande kunskap om förpackningssystem, diskret simulering och hur simulering kan användas för att analysera förpackningssystem. Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter då analys av ett förpackningssystem är i fokus. I kursen används kommersiella mjukvaror såsom AutoMod som analysverktyg i projekt och övningar. Föreläsningar, övningar och gästföreläsningar samt studiebesök på förpackningsföretag utgör moment i kursens lärandeprocess.

Litteratur
Jönson, G & Johnsson, M: Packaging Production and Simulation. LTH 2004. Banks, J: Getting started with Auto Mod. Autosimulation 2004.