Kursplan för

Kretsloppsteknologi
Recycling Technology

MMT195, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Hållbar utveckling och kretsloppstänkande får en allt större betydelse i samhället. Kursens syfte är att förbereda studenterna på existerande och kommande kravsituationer inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar materialåtervinningsprinciper och applikationsområden för återvunnet material. I kursen läggs stor vikt på dagens och morgondagens kravsituation på produkter både nationellt och internationellt.

Sambandet mellan materialval och design i produktutvecklingsarbetet samt erforderlig produktionsteknik och efterföljande återvinning av produkten behandlas. En jämförelse mellan etablerade material och nya material görs.

I kursen presenteras de verktyg som står till förfogande, främst tekniska men även organisatoriska, för att uppnå uppställda miljömål. LCA (Livscykelanalys) behandlas både teoretiskt och praktiskt. Ett projektarbete genomförs där studenten skall applicera teorin på en given produkt/produktgrupp. Projektet redovisas muntligt och skriftligt.

Laborativa moment ingår i kursen där kursdeltagaren skall bedöma olika materials egenskapsförändring vid återvinning/återanvändning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och obligatoriska övningar/laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNM171

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Andersson, mats.andersson@iprod.lth.se
Kursansvarig: Johan Persson, johan.persson@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se