Kursplan för vårterminen 2007
TILLVERKNINGSMETODER MMT186
Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Andersson, Industriell Produktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om merparten av de verkstadstekniska tillverkningsmetoder som finns att tillgå för att form- och egenskapsge olika material. För dessa metoder behandlas i huvudsak maskiner, verktyg och bearbetningsprinciper. Kursdeltagaren skall erhålla översiktliga kunskaper om ett antal tillverkningsmetoder och grundläggande egenskaper hos metalliska material och deras uppträdande i bearbetningsprocesser.

Innehåll
Kursen omfattar metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder samt grundläggande materialteknik för metalliska material. Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbetning, slip- och polermetoder samt gnist- och laserbearbetning.

Litteratur
Manufacturing, Engineering & Technology, 5/E, Serope Kalpakjian, Steven Schmid. ISBN:0131489658 Publisher: Prentice Hall
Övningar och Laborationer, Mekanisk teknologi.
Böckerna säljes av KFS AB.