Kursplan för

Läkemedelssyntes
Drug Synthesis

KOK090, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, K4-m, K4-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar främst organiska reaktioner för att selektivt skapa kol-kolbindningar med tonvikt på enolatkemi men även pericykliska reaktioner och radikalkemi diskuteras. I kursen ingår även fördjupade kunskaper om oxidations- och reduktionsreaktioner inom organisk kemi. Tonvikt ligger på reaktionstypernas kemo-, regio- och diastereoselektivitet. Elementär retrosyntetisk analys av målmolekyler används som ett medel för att designa flerstegssynteser. I kursen fokuseras på ett mekanistiskt tänkande för att förstå utfallet av reaktioner och för att förstärka detta analyseras reaktionerna ofta i frontorbitaltermer. En stor del av kursen behandlar metoder att utreda kemiska reaktionsmekanismer såsom linjära fria energisamband och primär isotopieffekt.

Genom hela kursen betonas förmågan att muntligt kunna presentera organiska reaktioner för andra studenter. Den organiska kemins roll i utveckling av läkemedel och material kommer att belysas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd examination via tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOK020, KOK021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Kenneth Wärnmark, kenneth.warnmark@organic.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/DrugSynth/DrugSynth.html
Övrig information: Samläser teoridelen med kurs KEMM01 som ges vid Naturvetenskapliga fakulteten.