Kursplan för kalenderåret 2004
ORGANISK KEMI, FORTSÄTTNINGSKURS KOK020
Organic Chemistry, Advanced Course

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4Bi. Kursansvarig: Professor Olov Sterner, Olov.Sterner@bioorganic.lth.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK011 Organisk kemi AK. Rekommenderade förkunskaper: KFK011 Fysikalisk kemi AK. Prestationsbedömning: Sluttentamen, som avser läskursen, är muntlig eller skriftlig beroende på antalet kursdeltagare. Slutbetyget bestämmes med hänsyn till såväl sluttentamen som skicklighet, självständighet och omdöme som den studerande visat vid genomförandet av laborationsuppgift och seminarium. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. Endast en av kurserna KOK020 och KOK021 kan ingå i examen. Hemsida: http://www.bioorganic.lth.se/Teaching/OrganFK/OrganFK.html.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i modern organisk kemi.

Innehåll
Reaktionsläran ges en grundligare genomgång och modern syntesmetodik och reagens behandlas utförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment.
En laborationsuppgift utförs i form av en flerstegssyntes där underlaget utgörs av ett publicerat forskningsarbete inom modern organisk kemi. Studenterna får med hjälp av facklitteraturen självständigt läsa in de nödvändiga specialkunskaperna och därefter reproducera valda delar av de tillhörande experimenten. Laborationskursen avslutas med ett seminarium där varje student muntligen presenterar bakgrund och resultat från laborationskursen.

Litteratur
Carey, F.A. & Sundberg, R.J.: Advanced Organic Chemistry, 3:e uppl., Plenum Press, New York - London, 1990. Kompendium: Organisk kemi, fortsättningskurs.