Kursplan för

Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging

KFKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-mb, K4-m, N5-m
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur den kan användas för att studera struktur och dynamik i makromolekylära och kolloidala system. Kursen berör även metoder för strukturstudier av fasta material samt avbildningstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande teori för kärnmagnetisk resonans, inklusive en introduktion i kvantmekanik. Sedan följer föreläsningar om kemiskt skift, interaktion mellan kärnspinn, spindynamik, kemiskt utbyte, relaxation och flerdimensionella tillämpningar (inklusive strukturbestämning av makromolekyler) och metoder för avbildning och självdiffusion. Avslutningsvis ges varje student möjlighet att fördjupa sig inom ett område som intresserar studenten och som är relevant för studentens egen specialisering. Ett studiebesök vid MR-avdelningen på Lunds universitetssjukhus kan komma att erbjudas.

Laborationer. Som introduktion till laborationskursen ges en övning i databehandling inom kärnmagnetisk resonans med tonvikt på Fouriertransformationer och de artefakter som felaktig databehandling kan ge upphov till. Experimentellt studeras kemiskt utbyte, relaxation, avbildning och självdiffusion i senare laborationer. Ett extra laborationstillfälle kan komma att erbjudas inom ramen för den egna fördjupningen. Denna laboration kan t.ex. röra strukturbestämning av proteiner, NMR i fast fas eller fördjupade studier av molekyldynamik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkänt betyg på obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgift. Slutbetyget på kursen (3, 4, 5 eller U) avgörs av en sammanvägning av tentamensresultatet och de obligatoriska momenten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Matematik FMA01, FMA420 och FMA430 eller motsv. Termodynamik KFK080 eller motsv. Molekylär växelverkan och dynamik KFK090 eller motsv.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: KFK095

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mikael Akke, mikael.akke@bpc.lu.se
Kursansvarig: Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se
Hemsida: http://www.bpc.lu.se
Övrig information: Kursen ges sammanslagen med KEMM17 (naturvetenskapliga fakulteten) och undervisas gemensamt av avdelningarna för Biofysikalisk kemi och Fysikalisk kemi, som tillsammans en mångårig erfarenhet av NMR och vitt skilda tillämpningar av denna teknik.